GDPR

GDPR

Fordonskonsults behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018. Dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Förutom behandling av personuppgifter för egen anställd personal, behandlar vi person-uppgifter på uppdrag och enligt instruktioner, från våra uppdragsgivare. För att kunna utföra de tjänster som vi erbjuder kräver därför dataskyddsförordningen att vi tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal som tydligt reglerar de rättigheter och skyldigheter som följer med uppdraget att behandla personuppgifter. Ändamålet med vår behandling är att ta tillvara våra uppdragsgivares rättigheter enligt ingångna hyres-, leasing- eller avbetalningsavtal.

Uppdragsgivare

För dig som Uppdragsgivare är det viktigt att känna till att ledningen för Fordonskonsult lägger stor vikt och betydande resurser för att leva upp till de krav som ställs i dataskyddsförordningen på både kort och lång sikt. Det innebär konkret att vi fortsätter arbeta hårt för att ytterligare förbättra och förstärka både våra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi ska med andra ord, även inom detta viktiga område, följa vår uttalade ambition att vara ett föredöme i branschen.

Kunder till våra uppdragsgivare

För dig som är kund till någon av våra uppdragsgivare är det bra att känna till det vi nämnt ovan samt att vi gör väldigt mycket för att värna om din personliga integritet. Det kan också vara bra att känna till att den nya dataskyddsförordningen har stärkt dina rättigheter som privatperson. Dessa ger dig bl.a. rätt till information om behandlingen, rätt till begränsning, i vissa fall radering, tillgång (registerutdrag), rätt till invändningar mm.

För att utöva dina rättigheter måste du dock vända dig direkt till den uppdragsgivare där du är kund, dvs. den personuppgiftsansvarige i enlighet med dataskyddsförordningen.

Har du några som helst frågor beträffande detta kan du vända dig till .