Våra tjänster

Återtag och betalningspåminnelser

Vi utför återtag av fordon, mc, släp, husvagnar, båtar, skogs-, jordbruks- och entreprenadmaskiner. Ja, i princip all tänkbar lös egendom som är föremål för leasing, hyresavtal eller avbetalningskontrakt med återtaganderättsförbehåll.

I vissa fall kan det bli aktuellt att gäldenären istället, förutsatt att förmåga finns, önskar lösa avtalet eller betala ikapp förfallet belopp med uppkomna kostnader. Om detta godtas av uppdragsgivaren medverkar vi till att en sådan uppgörelse fullföljes innan ärendet avslutas.

Hämtning, lagring och transport

Vi har egen personal som har de körkortsbehörigheter som krävs för att framföra bilar och tunga fordon med släp. Vi har också ett stort kontaktnät avseende bärgare, maskintransportörer, kranbilar och kan vid behov även lösa uppställning inför vidare transport till anvisat försäljningsställe.

Bedrägeriutredningar och polisanmälan

Det är dessvärre vanligt förekommande att våra uppdragsgivare blir vilseledda av personer med bedrägligt uppsåt och utan syfte att fullfölja ingångna avtal. Vår personal med erfarenhet från polisiär verksamhet hjälper till att både utreda och polisanmäla för att fordon och andra objekt ska efterlysas så skyndsamt som möjligt.

Utlandsuppdrag

Efter genomförd polisanmälan varmed ett eller flera fordon blivit internationellt efterlysta är det vanligt att dessa tas i beslag av polismyndigheter utomlands. Vi samarbetar med Larmtjänst och ett flertal andra företag/ombud i och utanför Europa som har den juridiska kompetens som krävs för att göra anspråk på dessa fordon/objekt för uppdragsgivarens räkning. Dessa samarbetspartners ombesörjer även transport åter till Sverige alternativt medverkar till att objektet säljs utomlands för uppdragsgivarens räkning.

Kronofogdeförrättningar

I de fall en gäldenär vägrat att återlämna ett objekt frivilligt kan det bli aktuellt att handräckning måste ske med stöd av Kronofogden. I dessa fall samarbetar vi för uppdragsgivarens räkning, med Kronofogden för att på plats omhänderta objektet och ombesörjer också transport till anvisat försäljningsställe.